5.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 42/8


Жалба, подадена на 20 ноември 2017 г. от Република Гърция срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 19 септември 2017 г. по дело T-327/15, Република Гърция/Европейска комисия

(Дело C-670/17 P)

(2018/C 042/12)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Република Гърция (представители: G. Kanellopoulos, I. Pachi и A. Vasilopoulou)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска жалбата му да бъде обявена за допустима, да бъде отменено решението на Общия съд на Европейския съюз от 19 септември 2017 г. по дело T-327/15 и да бъде даден ход на жалбата на Република Гърция от 2 юни 2015 г., като бъде отменено Изпълнително решение на Комисията от 25 март 2015 г.„за прилагане на финансова корекция към частта от раздел Ориентиране на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ЕФОГЗ) — от оперативната програма 2000GR061RO021 CCI (Гърция — Цел 1 — Възстановяване на селските райони)“, нотифицирано под номер C(2015) 1936 окончателен.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква 5 основания за отмяна.

Първото основание за отмяна е изведено от грешка при тълкуването и прилагането на преходните разпоредби на Регламенти (ЕО) № 1083/2006 (1) и (ЕС) № 1303/2013 (2) във връзка с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1290/2005 (3) и грешка при прилагането на правото, що се отнася до прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (4) към раздел Ориентиране на ЕФОГЗ — след 1 януари 2017 г. — недостатъчно и необосновано мотивиране на обжалваното решение.

Второто основание за отмяна е изведено от грешка при тълкуването и прилагането на член 39 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 — противоречиво и недостатъчно мотивиране.

Третото основание за отмяна е изведено от неправилно тълкуване и неправилно и селективно прилагане на процесуалните разпоредби на членове 144 и 145 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, счетени за приложими в обжалваното решение, докато всъщност е трябвало да бъде приложена процесуалната гаранция на член 52, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 (5), която в разглеждания случай ограничава компетенцията ratione temporis на Комисията — противоречиво и недостатъчно мотивиране на обжалваното решение.

Четвъртото основание за отмяна е изведено от тълкуване и прилагане на принципите на правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания на държавата членка в областта на лоялното сътрудничество с Комисията по отношение на оценката на последиците от изричното приемане на окончателния доклад по програмата със закъснение от девет месеца и късното образуване на процедура по финансова корекция, закъснения, които нарушават поетия от Комисията ангажимент да приключи плащанията по оперативните програми и да пристъпи към окончателното им изплащане в разумни срокове.

На последно място, петото основание за отмяна е изведено от пълна недостатъчност на мотивите в обжалваното решение в частта, в която то отхвърля оплакванията на Република Гърция, свързани с налагането на многократна и следователно непропорционална финансова корекция.


(1)  Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 (ОВ L 210, 2006 г., стр. 25; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 2, стр. 64).

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 2013 г., стр. 320).

(3)  Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 2005 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 1, стр. 193).

(4)  Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 година относно обща уредба на Структурните фондове (ОВ 1999, L 161, стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 2013 г., стр. 549).