5.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 42/3


Преюдициално запитване от Okresný súd Dunajská Streda (Словакия), постъпило на 8 ноември 2017 г. — ZSE Energia a.s./RG

(Дело C-627/17)

(2018/C 042/06)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Okresný súd Dunajská Streda

Страни в главното производство

Ищец: ZSE Energia a.s.

Ответник: RG

в присъствието на: ZSE Energia CZ, s.r.o.

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли понятието „една от страните“ в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година (1) за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 1 и поправка в ОВ L 141, 2015 г., стр. 118, наричан по-нататък: „Регламент № 861/2007“), да се тълкува в смисъл, че включва и „встъпилата страна“, тоест участник в процедурата, който не е нито ищец (страна, завела делото), нито ответник (ответна страна), а се конституира в процедурата в подкрепа на ищеца (страната, завела делото) или на ответника (ответната страна)?

2)

Ако „встъпилата страна“ не трябва да се счита за „страна“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Регламент № 861/2007:

Попада ли процедурата между ищеца (страната, завела делото) и ответника (ответната страна), започната с формуляр А от приложение [I] към Регламент № 861/2007, в приложното поле на Регламент № 861/2007 по смисъла на член 2, параграф 1 във връзка с член 3, параграф 1, ако ищецът и ответникът са с местоживеене в същата държава членка, в която е седалището на сезирания съд, и само „встъпилата страна“ е с местоживеене в друга държава членка?


(1)  ОВ L 199, 2007 г., стр. 1.