9.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 338/3


Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 27 юни 2017 г. — Stefano Liberato/Luminita Luisa Grigorescu

(Дело C-386/17)

(2017/C 338/03)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Жалбоподател: Stefano Liberato

Ответник: Luminita Luisa Grigorescu

Преюдициални въпроси

1)

Има ли нарушаването на правилата за висящ процес, предвидени в член 19, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 (1), отражение само върху определянето на компетентността и следващото от това прилагане на член 24 от Регламент (ЕО) № 2201/2003, или напротив, това нарушение може да представлява пречка от гледна точка на процесуалния обществен ред за признаването в държавата членка, чийто съд е сезиран първи, на решението, постановено в държавата членка, чийто съд е сезиран по-късно, като се има предвид, че член 24 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 се позовава единствено на правилата за определяне на компетентността, предвидени в членове 3—14, но не и в член 19?

2)

Противоречи ли тълкуването на член 19 от Регламент (ЕО) № 2201/2003, според което този член е само критерий за определянето на компетентността, на понятието от правото на Съюза за висящ процес, както и на функциите и целта на тази разпоредба да се предвиди съвкупност от императивни норми в областта на процесуалния обществен ред — като гаранция за създаването на общо пространство, основано на доверие и взаимна процесуална лоялност между държавите членки, в което може да има автоматично признаване и свободно движение на решения?


(1)  Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ L 338, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 183).