18.9.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/25


Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Италия), постъпило на 31 май 2017 г. — Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA и др./Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

(Дело C-328/17)

(2017/C 309/31)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl

Ответници: Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

Преюдициални въпроси

Допускат ли член 1, параграфи 1, 2 и 3 и член 2, параграф 1, буква б) от Директива № 89/665/ЕИО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и строителство (1), национална правна уредба, която разрешава обжалване на документацията по процедура за възлагане на обществена поръчка само от страна на икономически оператори, които са подали заявление за участие в процедурата, дори когато с жалбата се оспорват по принцип условията на процедурата, тъй като с оглед на правната ѝ рамка е налице голяма вероятност поръчката да не бъде спечелена?


(1)  Директива на Съвета от 21 декември 1989 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство (ОВ L 395, стр. 33; Специално издание на български език, 2007).