13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/26


Жалба, подадена на 12 април 2017 година от Славчо Асенов Тодоров срещу определение на Общия съд (девети състав), постановено на 14 март 2017 година по дело T-839/16, Тодоров срещу Съд на Европейския съюз

(Дело C-188/17 P)

(2017/C 382/31)

Език на производството: български

Страни

Жалбоподател: Славчо Асенов Тодоров (представител: K. Младенова, адвокат)

Друга страна в производството: Съд на Европейския съюз

С определение от 7 септември 2017 г. Съдът (десети състав) обяви настоящата жалба за явно недопустима.