19.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 195/15


Иск, предявен на 7 април 2017 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

(Дело C-181/17)

(2017/C 195/20)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: J. Hottiaux и J. Rius)

Ответник: Кралство Испания

Искания на ищеца

Да се установи в съответствие с член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, че като установява минимален брой на превозни средства за получаване на разрешение за обществен транспорт, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 3 и член 5, буква б) от Регламент (ЕО) № 1071/2009 за достъпа до професията автомобилен превозвач,

да се осъди Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Искът на Европейската комисия срещу Кралство Испания има за предмет прилагането на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300от 14 ноември 2009 г., стр. 51) (1).

Според Комисията Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 3, параграфи 1 и 2 и по член 5, буква б) от Регламента, налагайки като предпоставка за получаване на разрешение за обществен транспорт предприятията да разполагат с поне три превозни средства.


(1)   ОВ L 300,2009 г., стр. 51.