29.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 168/22


Преюдициално запитване от Curtea de Apel Pitești (Румъния), постъпило на 27 февруари 2017 г. — SC Cali Esprou SRL/Administraţia Fondului pentru Mediu

(Дело C-104/17)

(2017/C 168/29)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Pitești

Страни в главното производство

Жалбоподател: SC Cali Esprou SRL

Ответник: Administraţia Fondului pentru Mediu

Преюдициален въпрос

Следва ли член 15 от Директива 94/62/ЕО (1) да се тълкува в смисъл, че не допуска приемането на правна уредба на държава членка на Европейския съюз, която въвежда такса за икономическите оператори, които пускат на вътрешния пазар опаковани стоки и опаковки, но не променят вида на стоките или опаковките по никакъв начин, а ги продават в същия вид на икономически оператори, които на свой ред ги продават на крайния потребител, като размерът на таксата се определя на килограм, за разликата между количествата отпадъци от опаковки, съответстващи на минималните цели за оползотворяване или изгаряне в инсинератори с възстановяване на енергия и количествата отпадъци от опаковки, реално оползотворени или изгорени в инсинератори с възстановяване на енергия или оползотворени чрез рециклиране?


(1)  Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 1994 г., стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 14, стр. 238).