22.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 161/8


Преюдициално запитване от Curtea de Apel Suceava (Румъния), постъпило на 14 февруари 2017 г. — Zabrus Siret SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

(Дело C-81/17)

(2017/C 161/11)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Suceava

Страни в главното производство

Жалбоподател: Zabrus Siret SRL

Ответник: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

Преюдициални въпроси

1)

Допускат ли Директива 2006/112/ЕО (1), както и принципите на данъчния неутралитет и на пропорционалност, при обстоятелства като тези в главното производство, административна практика и/или тълкуване на разпоредби от националното законодателство, с които се възпрепятства проверката и правото на възстановяване на ДДС, формиран от корекции за сделки, извършени в период, предхождащ периода на проверката, и който вече е бил предмет на данъчна ревизия, в резултат на която органите по приходите не са установили нередности от естество да променят данъчната основа на ДДС, макар и същите разпоредби да се тълкуват в смисъл, че органите по приходите могат да извършват повторна проверка на период, който вече е бил предмет на данъчна ревизия, на основание на допълнителни данни и информация, получени впоследствие въз основа на сътрудничеството между органите и институциите на държавата[?]

2)

Следва ли Директива 2006/112/ЕО, както и принципите на данъчния неутралитет и на пропорционалност, да се тълкуват в смисъл, че те не допускат при обстоятелства като тези в главното производство, национални нормативни актове, които възпрепятстват възможността за корекция на материалните грешки в декларациите по ДДС за данъчни периоди, които вече са били предмет на данъчна ревизия, извън случаите, в които корекцията се извършва въз основа на мерки, разпоредени от органа на данъчната ревизия във връзка с предходната проверка[?]


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).