3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/36


Жалба, подадена на 25 януари 2017 г. от Liam Jenkinson срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 9 ноември 2016 г. по дело T-602/15, Liam Jenkinson/Европейска служба за външна дейност, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Eulex Kosovo

(Дело C-43/17 P)

(2017/C 104/52)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Liam Jenkinson (представители: N. de Montigny, J.-N. Louis, avocats)

Други страни в производството: Европейска служба за външна дейност, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Eulex Kosovo

Искания на жалбоподателя

да се отмени определението на Общия съд от 9 ноември 2016 г. по дело T-602/15 в частта, в която отхвърля подадената от жалбоподателя жалба и го осъжда да заплати съдебните разноски в производството;

да се произнесе по съдебните разноски;

да осъди ответниците да заплатят съдебните разноски по двете производства.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят оспорва обстоятелството, че Общият съд на Съюза се обявил за компетентен единствено по спора, основан на последния срочен договор, подписан от жалбоподателя.

Освен това дори да се приеме, че мотивите на Общия съд в това отношение са правилни, а те не са, жалбоподателят оспорва обстоятелството, че Общият съд не се е произнесъл по редица негови искания, основани на спорното договорно правоотношение и следователно, на последния срочен договор. Всъщност неправомерността на обжалваното определение произтича от краткостта на мотивите, които са дотолкова сбити, че от тях не става ясно как без да анализира по същество преписката, Общият съд е успял да стигне до извода, че е компетентен единствено по свързания с последния договор спор само въз основа на наличието на арбитражна клауза, при положение, че жалбоподателят е оспорил валидността и законосъобразността на тази клауза.

Жалбоподателят оспорва и обстоятелството, че не са взети предвид всичките му доводи, свързани със следното нарушение от страна на институциите: липсата на правна рамка, която да предлага на жалбоподателя и на целия персонал на мисиите в областта на върховенството на закона, създадени от Съюза, гаранции за спазване на най-основните социални права, сред които гарантиране на правото на ефективен достъп до съд и на право на справедлив съдебен процес.

Ето защо в подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква, че Общият съд на Съюза е допуснал нарушение:

на европейското право, което се прилага за да се определи кой е приложимият закон по споровете в договорната област;

на разпоредбите на белгийското трудово право;

на минималните изисквания относно срочната работа, приложими на общностно ниво;

на правата, но които е посветена Хартата на основните права;

на задължението за мотивиране;

на забраната на произнасяне ultra petita.