20.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 172/24


Определение на председателя на първи състав на Съда от 13 февруари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État — Франция) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Дело C-596/17) (1)

(2019/C 172/29)

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 437, 18.12.2017 г.