5.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 399/30


Определение на председателя на Съда от 2 август 2018 г. — Европейска комисия/Република Словения, подкрепяна от Кралство Белгия, Федерална република Германия, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република

(Дело C-594/17) (1)

(2018/C 399/39)

Език на производството: словенски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 412, 4.12.2017 г.