12.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 408/25


Решение на Съда (втори състав) от 13 септември 2018 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Shajin Ahmed/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Дело C-369/17) (1)

((Преюдициално запитване - Пространство на свобода, сигурност и правосъдие - Граници, убежище и имиграция - Статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила - Директива 2011/95/ЕС - Член 17 - Изключване от статута на субсидиарна закрила - Основания - Осъждане за тежко престъпление - Определяне на тежестта въз основа на наказанието, предвидено в националното право - Допустимост - Необходимост от конкретна преценка))

(2018/C 408/32)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: Shajin Ahmed

Ответник: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Диспозитив

Член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила, трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска законодателство на държава членка, съгласно което наказанието, предвидено за дадено престъпление от правото на тази държава членка, е единственият критерий, въз основа на който лицето, подало молба за субсидиарна закрила, се счита за „извършило тежко престъпление“ по смисъла на тази разпоредба, което може да го изключи от тази закрила. Задача на компетентния национален орган или съд, който се произнася по молбата за субсидиарна закрила, е да определи тежестта на съответното престъпление след цялостна преценка на всички обстоятелства в отделния случай.


(1)  ОВ C 293, 4.9.2017 г.