16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/10


Решение на Съда (девети състав) от 21 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

(Дело C-132/17) (1)

((Преюдициално запитване - Свободно предоставяне на услуги - Директива 2010/13/EС - Определения - Понятие за аудиовизуална медийна услуга - Приложно поле - Поддържан в YouTube канал за рекламни видеоклипове на нови модели леки автомобили))

(2018/C 134/13)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Peugeot Deutschland GmbH

Ответник: Deutsche Umwelthilfe eV

Диспозитив

Член 1, параграф 1, буква a) от Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, следва да се тълкува в смисъл, че определението за аудиовизуална медийна услуга не обхваща нито видеоканал като разглеждания в главното производство, на който интернет потребителите могат да гледат кратки рекламни видеоклипове на нови модели леки пътнически автомобили, нито някой от тези видеоклипове, разгледани самостоятелно.


(1)  ОВ C 213, 3.7.2017 г.