20.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 53/37


Жалба, подадена на 19 декември 2016 г. — Apple Sales International и Apple Operations Europe/Комисия

(Дело T-892/16)

(2017/C 053/46)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Apple Sales International (Корк, Ирландия) и Apple Operations Europe (Корк, Ирландия) (представители: A. von Bonin и E. van der Stok, lawyers, D. Beard QC, A. Bates, L. Osepciu и J. Bourke, Barristers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени решението на Европейската комисия от 30 август 2016 г. по Държавна помощ SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), приложена от Ирландия по отношение на Apple;

при условията на евентуалност, да отмени решението частично и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски на жалбоподателите.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излага четиринадесет основания.

1.

Първо основание, свързано с грешка от страна на Комисията при тълкуването на ирландското право.

Жалбоподателите считат, че като чуждестранни компании за Ирландия, те са били данъчнозадължени единствено за ирландския корпоративен данък по раздел 25 oт Taxes Consolidation Act 1997 във връзка с „облагаемата печалба“ за дейностите, извършени от ирландските им клонове. Становищата адекватно са отразили „облагаемата печалба“ и следователно не са предоставили предимство. Комисията също така е допуснала грешка, като е установила, че това разпределение на печалбата по раздел 25 трябва да се извърши по принципа на сделката между несвързани лица (наричан по-нататък „ПСНЛ“).

2.

Второ основание, състоящо се в твърдението, че ПСНЛ е неприложим като тест за държавната помощ при преценката на данъчните задължения съгласно член 107 ДФЕС.

Комисията неправилно е установила, че член 107, параграф 1 ДФЕС изисква от Ирландия да изчисли облагаемата печалба на жалбоподателите по раздел 25 в съответствие с ПСНЛ на Комисията.

3.

Трето основание, свързано с фундаментални грешки на Комисията относно дейностите на жалбоподателите извън Ирландия.

Комисията е допуснала фундаментални грешки, като не е признала, че носещите печалба дейности на жалбоподателите, по-специално развитието и търговията с интелектуална собственост („Apple IP“), са били контролирани и управлявани в Съединените щати. Печалбите от тези дейности следвало да се облагат в Съединените щати, а не в Ирландия. Комисията неправилно е взела предвид само протоколите от заседанията на управителните съвети на жалбоподателите и е игнорирала всички останали доказателства за дейностите.

4.

Четвърто основание, свързано с фундаментални грешки на Комисията относно дейностите на жалбоподателите в Ирландия.

Комисията не е признала, че ирландските клонове са извършвали само рутинни функции и не са участвали в развитието и търговията във връзка с Apple IP, които са донесли печалби.

5.

Пето основание, състоящо се в твърдението, че презумпциите на Комисията противоречат на тежестта на доказване, Насоките на ОИСР и единодушните експертни становища; заключението е вътрешно противоречиво.

Комисията е презумирала, че всички стратегически дейности на жалбоподателите, генериращи печалби, е следвало да бъдат счетени за такива на ирландските клонове, без да извърши надлежна оценка на доказателствата, включително подробните експертни становища, показващи, че печалбите не са били от дейности в Ирландия.

6.

Шесто основание, състоящо се в твърдението, че жалбоподателите са били третиране по същия начин, както и други чуждестранни данъчно задължени лица в Ирландия и спрямо тях не е било приложено избирателно отношение.

Комисията не е доказала избирателност: тя неправилно е третирала жалбоподателите така, все едно са били местни компании на Ирландия и на облагане са подлежали печалбите им в световен мащаб.

7.

Седмо основание, състоящо се в твърдението, че главните доводи трябва да бъдат отменени поради нарушение на съществено процесуално изискване.

Решението за образуване на производството не посочва основните мотиви. Ако ги беше посочило, Apple щеше да бъде в състояние да представи доказателства, които биха могли да променят изхода.

8.

Осмо основание, свързано с грешки във фактите и оценката при прилагането от страна на Комисията на МТНП по отношение на ирландските клонове по силата на доводите при условията на евентуалност.

Доводите на Комисията при условията на евентуалност или алтернативност неправилно отхвърлят експертните становища и не посочват какъв би трябвало да бъде правилният анализ на разпределението на печалбата.

9.

Девето основание, свързано с твърдението, че доводите при условията на алтернативност са опорочени поради нарушаване на съществени процесуални изисквания и явна грешка в преценката.

Комисията неправилно е сравнила становищата с други становища на Irish Revenue по отношение на трети страни, след като фактическите обстоятелства са били различни.

10.

Десето основание, свързано с твърдението, че доводите при условията на евентуалност или алтернативност не позволяват изчисляването на подлежащата на връщане сума.

Решението не съдържа никакви обяснения каква сума трябва да се възстанови по силата на доводите при условията на евентуалност или алтернативност, в противоречие с правилата за държавната помощ и принципа на правна сигурност.

11.

Единадесето основание, свързано с нарушение от страна на Комисията на принципите на правна сигурност и забрана за прилагане с обратна сила при издаването на разпореждане за възстановяване на твърдяната помощ.

12.

Дванадесето основание, свързано с липсата на надлежно и безпристрастно разследване.

13.

Тринадесето основание, свързано с нарушение на член 296 ДФЕС и на член 41, параграф 2, буква в) oт Хартата на основните права на Европейския съюз.

14.

Четиринадесето основание, състоящо се в твърдението, че решението надхвърля компетентността на Комисията по член 107, параграф 1 ДФЕС.

Комисията е нарушила правната сигурност, като е разпоредила връщане по силата на непредвидимо тълкуване на State aid law; не е разгледала относимите доказателства в противоречие със задължението ѝ за дължимата грижа; не е обосновала адекватно решението; надхвърлила е компетентността си по член 107 ДФЕС, като се е опитала да промени структурата на ирландската система за корпоративно облагане.