9.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 6/54


Жалба, подадена на 11 ноември 2016 г. — CEDC International/EUIPO — Underberg (Стръкче зелено-кафява трева в бутилка)

(Дело T-796/16)

(2017/C 006/68)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: CEDC International sp. z o.o. (Оборники Виелкополски, Полша) (представител: M. Siciarek, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Underberg AG (Диетликон, Швейцария)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: триизмерна марка на Европейския съюз (Форма на стръкче зелено-кафява трева в бутилка) — заявка за регистрация № 33 266

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 29 август 2016 г. по преписка R 1248/2015-4

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO и другата страна в производството пред апелативния състав да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателя в производствата пред Общия съд и пред апелативния състав.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, букви а) и б), член 42, параграфи 2 и 3, член 75 и член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009.