28.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 441/31


Жалба, подадена на 7 октомври 2016 г. — Pebagua/Комисия

(Дело T-715/16)

(2016/C 441/36)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (Isla Mayor, Испания) (представител: A. J. Uceda Sosa, abogado)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени обжалвания регламент за изпълнение.

При условията на евентуалност, да отмени включването на вида Procambarus clarkii в списъка, одобрен с посочения регламент.

Да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Настоящата жалба е насочена срещу Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията за приемане на списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 189, стр. 4).

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят твърди, че относно вида Procambarus clarkii не са изпълнени изискванията, предвидени в член 4 от Регламент 1143/2014, нито е била направена оценка на рисковете по смисъла на член 5, параграф 1 от посочения регламент.