31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/56


Жалба, подадена на 13 септември 2016 г. — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Захариева (BOBO cornet)

(Дело T-648/16)

(2016/C 402/66)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Турция) (представител: Т. Ценова, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Елка Захариева (Пловдив, България)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словния елемент „BOBO cornet“– Заявка за регистрация № 12 299 343

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 20 юли 2016 г. по преписка R 906/2015-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение;

да осъди EUIPO и другата страна в производството пред апелативния състав да заплатят съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009/Регламент;

Нарушение на член 75 и член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009.