31.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/49


Иск, предявен на 26 август 2016 г. — Epsilon International/Комисия

(Дело T-477/16)

(2016/C 402/58)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Epsilon International SA (Маруси, Гърция) (представители: D. Bogaert и A. Guillerme, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

1)

На основание член 272 ДФЕС:

да приеме, че сумите, изплатени от Европейската комисия на Epsilon по силата на споразуменията за безвъзмездно предоставяне на средства BRISEIDE, i-SCOPE и SMART-ISLANDS, са допустими разходи и Epsilon не е допуснало системни пропуски при изпълнението на тези споразумения,

да приеме искането на Комисията за възстановяване на средствата, изплатени по споразумението BRISEIDE, за напълно неоснователно, а средствата — за неподлежащи на възстановяване на Комисията,

да приеме за неоснователни решенията Европейската комисия да спре плащанията по споразуменията за безвъзмездно отпускане на средства i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity и c-SPACE,

да осъди Комисията да възстанови на Epsilon разноските за допълнителните финансови одити, които то е поръчало, за да обори неправилните изводи на определените от Комисията одитори, и да заплати обезщетение за претърпените от Epsilon неимуществени вреди, чиито размер то определя неокончателно и по справедливост на 10 000 EUR.

2)

На основание член 263 ДФЕС да отмени решението на Европейската комисия от 17 юни 2016 г. (ref. Ares (2016)2835215) да регистрира Epsilon в системата за ранно откриване и отстраняване (EDES).

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си, предявен на основание член 272 ДФЕС, Epsilon излага, че изводите на одиторите, които Европейската комисия е подкрепила, относно декларираното на разходите за персонал за изпълнението на проектите BRISEIDE, SMART-ISLANDS и i-SCOPE са неправилни. По-специално твърди, че не е допусната каквато и да било нередност, що се отнася до системата за отчитане на времето, изчисляването на продуктивните часове, часовата ставка, нито поради липсата на фактури за извършената от собствениците работа и на регистрация в данъчната служба на договорите с вътрешните консултанти. При всяко положение не можело да се считат за системни незначителните пропуски при изпълнението на договорите.

Освен това Epsilon оспорва решението на Комисията да спре плащанията за изпълнението на финансираните от Съюза проекти i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity и c-SPACE и счита, че няма правно основание за приемането на тези решения.

Накрая Epsilon претендира обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, които било претърпяло вследствие на решенията на Комисията.

В подкрепа на иска си, предявен на основание член 263 ДФЕС, Epsilon моли Общия съд да отмени решението на Комисията да го регистрира в системата за ранно откриване и отстраняване (EDES) поради предполагаемия системен характер на пропуските при изпълнението на посочените по-горе проекти. Жалбоподателят счита, че тези решения нарушават принципа на пропорционалност и правото на защита.