27.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 301/26


Решение на Общия съд от 11 юли 2018 г. — Klyuyev/Съвет

(Дело T-240/16) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна - Замразяване на средства - Списък на лицата, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси се замразяват - Запазване на името на жалбоподателя в списъка - Правно основание - Явна грешка в преценката - Право на защита - Право на ефективна съдебна защита - Право на собственост - Право на добро име - Възражение за незаконосъобразност))

(2018/C 301/33)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Andriy Klyuyev (Донецк, Украйна) (представители: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson и T. Garner, solicitors)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: P. Mahnič Bruni и J.-P. Hix)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна, от една страна, на Решение (ОВППС) 2016/318 на Съвета от 4 март 2016 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 60, 2016 г., стр. 76) и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/311 на Съвета от 4 март 2016 година за прилагане на Регламент (EС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 60, 2016 г., стр. 1), и от друга страна, на Решение (ОВППС) 2017/381 на Съвета от 3 март 2017 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 58, 2017 г., стр. 34) и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/374 на Съвета от 3 март 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (JO L 58, 2017 г., стр. 1), в частта, в която името на жалбоподателя е оставено в списъка на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилагат тези ограничителни мерки

Диспозитив

1)

Отменя Решение (ОВППС) 2017/381 на Съвета от 3 март 2017 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/374 на Съвета от 3 март 2017 година за прилагане на Регламент (EС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна в частта, в която името на г-н Andriy Klyuyev е оставено в списъка на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилагат тези ограничителни мерки.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Осъжда г-н Klyuyev да понесе, освен собствените си съдебни разноски, и разноските на Съвета на Европейския съюз във връзка с искането за отмяна, направено в жалбата.

4)

Осъжда Съвета да понесе, освен собствените си съдебни разноски, и разноските на г-н Klyuyev във връзка с искането за частична отмяна на Решение 2017/381 и на Регламент за изпълнение 2017/374, направено в молба за изменение на жалбата.


(1)  ОВ C 270, 25.7.2016 г.