18.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 437/28


Решение на Общия съд от 8 ноември 2017 г. — De Nicola/Съд на Европейския съюз

(Дело T-99/16) (1)

((Извъндоговорна отговорност - Публична служба - Персонал на ЕИБ - Психически тормоз - Неспазване на правилата за справедлив процес - Член 47 от Хартата на основните права - Разумен срок - Искания за обезщетение, предявени по висящо пред Съда на публичната служба дело - Частично връщане на делото пред Общия съд))

(2017/C 437/33)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Carlo De Nicola (Щрасен, Люксембург) (представители: първоначално L. Isola и G. Isola, впоследствие G. Ferabecoli, avocats)

Ответник: Съд на Европейския съюз (представители: първоначално J. Inghelram, P. Giusta и L. Tonini Alabiso, впоследствие J. Inghelram)

Предмет

Искане, предявено на основание на член 268 ДФЕС, за поправяне на вредите, които ищецът твърди, че е претърпял, първо, поради, от една страна, психическия тормоз, на който бил подложен от страна на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), и от друга страна, предполагаемия несправедлив характер на производствата, по които ищецът е страна, пред Съда на публичната служба на Европейския съюз и пред Общия съд, и второ, поради прекомерната продължителност на тези производства.

Диспозитив

1)

Отхвърля иска.

2)

Осъжда г-н Carlo De Nicola да заплати съдебните разноски, свързани както с настоящото производство пред Общия съд на Европейския съюз, така и с това пред Съда на публичната служба на Европейския съюз.


(1)  ОВ C 414, 14.12.2015 г. (делото първоначално е регистрирано пред Съда на публичната служба на Европейския съюз под номер F-100/15).