30.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/17


Преюдициално запитване от Finanzgericht München (Германия), постъпило на 17 октомври 2016 г. — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

(Дело C-529/16)

(2017/C 030/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht München

Страни в главното производство

Жалбоподател: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Ответник: Hauptzollamt München

Преюдициални въпроси

1)

Допускат ли разпоредбите на член 28 и следващите от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (1), изменен с Регламент (ЕО) № 2700/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2000 г. (2) договорена трансферна цена, която се състои от първоначално фактурирана и декларирана сума и от фиксирана корекция след периода на фактуриране, да служи като основа за определяне на митническа стойност чрез прилагане на критерий за разпределяне, по-специално независимо дали в края на периода на фактуриране се издава дебитно или кредитно известие на заинтересуваните лица?

2)

При положителен отговор:

Може ли митническата стойност да бъде проверена, съответно определена въз основа на опростени подходи, когато следва да бъдат взети предвид последиците от последващи корекции при трансферното ценообразуване (както при увеличаване, така и при намаляване)?


(1)  OВ L 302, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58.

(2)  OВ L 311, стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 13, стр. 12.