16.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/22


Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 14 октомври 2016 г. — Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

(Дело C-527/16)

(2017/C 014/28)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Заинтересовани страни: Alpenrind GmbH, Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Martimpex-Meat Kft, Pensionsversicherungsanstalt, Allgemeine Unfallversicherungs-anstalt

Преюдициални въпроси

1)

Налице ли е предвиденото в член 5 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (1) обвързващо действие на документите по смисъла на член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 включително в производство пред юрисдикция по смисъла на член 267 ДФЕС?

2)

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

a)

Налице ли е посоченото обвързващо действие, включително когато преди това е проведено производство пред Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, което не е довело нито до постигане на съгласие, нито до оттегляне на спорните документи?

б)

Налице ли е посоченото обвързващо действие, включително когато даден документ „A 1“ е издаден едва след като приемащата държава членка формално е установила задължение за осигуряване съгласно своето законодателство? В тези случаи обвързващото действие налице ли е и със задна дата?

3)

В случай че при определени условия обвързващото действие на документите по смисъла на член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 е ограничено:

Нарушена ли е съдържащата се в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 забрана за заместване, ако заместването не се извършва от същия работодател, а от друг работодател? Има ли в този случай значение:

a)

дали този работодател има седалище в същата държава членка като първия работодател, или

б)

дали между първия и втория командироващ работодател съществуват лични и/или организационни връзки?


(1)  ОВ L 284, стр. 1.