23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/3


Жалба, подадена на 26 септември 2016 г. от Francisco Javier Rosa Rodriguez срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 20 юли 2016 г. по дело T-358/16, Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

(Дело C-509/16 P)

(2017/C 022/05)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Francisco Javier Rosa Rodriguez (представител: J. Velasco Velasco, адвокат)

Друга страна в производството: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

С определение от 8 декември 2016 г. Съдът (девети състав) отхвърли жалбата и реши г-н Rosa Rodríguez да понесе направените от него съдебни разноски.