29.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/14


Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Латвия), постъпило на 27 януари 2016 г. — Valsts ieņēmumu dienests/SIA „LS Customs Services“

(Дело C-46/16)

(2016/C 111/17)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākā tiesa

Страни в главното производство

Жалбоподател в първоинстанционното производство: Valsts ieņēmumu dienests

Ответник в първоинстанционното производство: SIA „LS Customs Services“

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 29, параграф 1 от Регламент № (ЕИО) № 2913/92 (1) на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността да се тълкува в смисъл, че установеният в посочения член метод също се прилага, когато вносът на стоки и допускането им за свободно обращение на митническата територия на Общността са осъществени като следствие от това, че при транзитната операция тези стоки са били отклонени от митнически надзор, доколкото става въпрос за стоки, подлежащи на облагане с митни сборове и които не са продадени за износ с местоназначение митническата територия на Общността, а за износ извън Общността?

2)

Трябва ли изразът „последователно“, съдържащ се в член 30, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността, във връзка с правото на добра администрация, закрепено в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз, наред с принципа за мотивиране на административните актове, да се тълкува в смисъл, че за да се направи извод, че се прилага методът, съдържащ се в член 31, митническата администрация е длъжна във всеки административен акт да изложи причините, поради които при конкретните обстоятелства не могат да бъдат използвани методите за определяне на митническата стойност на стоките, съдържащи се в член 29 или в член 30?

3)

Може ли твърдението на митническата администрация, че не разполага с необходимата информация да се приеме за достатъчно основание методът по член 30, параграф 2, буква а) от Митническия кодекс да не бъде приложен или митническата администрация е задължена да се снабди с тази информация от производителя?

4)

Задължена ли е митническата администрация да се аргументира защо при определяне от нейна страна на стойността на сходни стоки в съответствие с член 151, параграф 3 от Регламент № 2454/93 (2), предвидените в член 30, параграф 2 букви в) и г) методи не трябва да се прилагат?

5)

Трябва ли решението на митническата администрация да съдържа пълно изложение на наличните данни в Общността или тези данни могат да бъде предоставени на по-късен етап — в съдебната фаза на производството, с представянето на по-конкретни доказателства в този смисъл?


(1)  ОВ L 302, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58.

(2)  ОВ L 253, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 7, стр. 3.