Дело C‑393/16

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

срещу

Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG

(Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof)

„Преюдициално запитване — Обща организация на пазарите на селскостопански продукти — Закрила на защитени наименования за произход (ЗНП) — Регламент (ЕО) № 1234/2007 — Член 118м, параграф 2, буква a), подточка ii), букви б) и в) — Регламент (ЕО) № 1308/2013 — Член 103, параграф 2), буква a), подточка ii), букви б) и в) — Приложно поле — Използване на репутацията на ЗНП — Злоупотреба, имитация или позоваване на ЗНП — Невярно или въвеждащо в заблуждение указание — ЗНП „Champagne“, използвано в наименованието на храна — Наименование „Champagner Sorbet“ — Храна, съдържаща шампанско като съставка — Съставка, която придава отличителност на храната“

Резюме — Решение на Съда (втори състав) от 20 декември 2017 г.

 1. Селско стопанство—Обща организация на пазарите—Вино—Описание и представяне на вината—Защитени наименования за произход и защитени географски указания—Защита—Приложно поле—Използване на защитено наименование за произход в наименованието на храна, в която е добавена съставка, съответстваща на продуктовата спецификация на това наименование—Включване

  (член 118м, параграф 2, буква a), подточка ii) от Регламент № 1234/2007 на Съвета, изменен с Регламент № 491/2009; член 103, параграф 2, буква a), подточка ii) от Регламент № 1308/2013 на Европейския парламент на Съвета)

 2. Селско стопанство—Обща организация на пазарите—Вино—Описание и представяне на вината—Защитени наименования за произход и защитени географски указания—Използване на репутацията на защитено наименование за произход—Понятие—Използване на защитено наименование за произход с цел неправомерно възползване от неговата репутация

  (член 118м, параграф 2, буква a), подточка ii) от Регламент № 1234/2007 на Съвета, изменен с Регламент № 491/2009; член 103, параграф 2, буква a), подточка ii) от Регламент № 1308/2013 на Европейския парламент на Съвета)

 3. Селско стопанство—Обща организация на пазарите—Вино—Описание и представяне на вината—Защитени наименования за произход и защитени географски указания—Защита—Използване на репутацията на защитено наименование за произход—Понятие—Използване на защитено наименование в наименованието на храна, в която е добавена съставка, съответстваща на продуктовата спецификация на това защитено наименование—Включване—Условия—Храна, която не притежава като отличителност вкус, създаден основно от наличието на тази съставка в съдържанието на посочената храна

  (член 118м, параграф 2, буква a), подточка ii) от Регламент № 1234/2007 на Съвета, изменен с Регламент № 491/2009; член 103, параграф 2, буква a), подточка ii) от Регламент № 1308/2013 на Европейския парламент на Съвета)

 4. Селско стопанство—Обща организация на пазарите—Вино—Описание и представяне на вината—Защитени наименования за произход и защитени географски указания—Злоупотреба, имитация или позоваване на защитено наименование за произход—Понятие—Използване на защитено наименование за произход в наименованието на храна, в която е добавена съставка, съответстваща на продуктовата спецификация на това наименование—Изключване

  (член 118м, параграф 2, буква б) от Регламент № 1234/2007 на Съвета, изменен с Регламент № 491/2009; член 103, параграф 2, буква б) от Регламент № 1308/2013 на Европейския парламент на Съвета)

 5. Селско стопанство—Обща организация на пазарите—Вино—Описание и представяне на вината—Защитени наименования за произход и защитени географски указания—Закрила срещу неверните или въвеждащи в заблуждение указания—Обхват

  (член 118м, параграф 2, буква в) от Регламент № 1234/2007 на Съвета, изменен с Регламент № 491/2009; член 103, параграф 2, буква в) от Регламент № 1308/2013 на Европейския парламент на Съвета)

 1.  Член 118м, параграф 2, буква a), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“), изменен с Регламент (ЕО) № 491/2009 на Съвета от 25 май 2009 г., и член 103, параграф 2, буква a), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета трябва да се тълкуват в смисъл, че са приложими в случаите на употреба на защитено наименование за произход, като „Champagne“, като част от наименованието, с което се продава храна, като „Champagner Sorbet“, която не съответства на продуктовата спецификация на това защитено наименование за произход, но в която е добавена съставка, съответстваща на тази спецификация.

  (вж. т. 36; т. 1 от диспозитива)

 2.  Вж. текста на решението.

  (вж. т. 40)

 3.  Член 118м, параграф 2, буква a), подточка ii) от Регламент № 1234/2007, изменен с Регламент № 491/2009, и член 103, параграф 2, буква a), подточка ii) от Регламент № 1308/2013 трябва да се тълкуват в смисъл, че употребата на защитено наименование за произход като част от наименованието, с което се продава храна, която не съответства на продуктовата спецификация на това защитено наименование за произход, но в която е добавена съставка, съответстваща на тази спецификация, като „Champagner Sorbet“, представлява използване на репутацията на защитено наименование за произход по смисъла на тези разпоредби, ако храната не притежава като отличителност вкус, създаден основно от наличието на тази съставка в нейното съдържание.

  В това отношение трябва да се приеме, че употребата на ЗНП като част от наименованието, с което се продава храна, която не съответства на продуктовата спецификация на това ЗНП, но в която е добавена съставка, съответстваща на тази спецификация, има за цел неправомерно възползване от репутацията на това ЗНП, ако тази съставка не придава отличителност на посочената храна. Що се отнася до определянето дали въпросната съставка придава отличителност на съответната храна, количеството на тази съставка в съдържанието на посочената храна представлява важен критерий, който обаче не е достатъчен. Преценката му зависи от съответните продукти и трябва да включва качествена оценка. Когато наименованието на храната показва, както в главното производство, че тя съдържа съставка, регистрирана като ЗНП, която се счита, че посочва вкуса на тази храна, вкусът, създаден от тази съставка, трябва да съставлява отличителността на споменатата храна.

  (вж. т. 50—53; т. 2 от диспозитива)

 4.  Член 118м, параграф 2, буква б) от Регламент № 1234/2007, изменен с Регламент № 491/2009, и член 103, параграф 2, буква б) от Регламент № 1308/2013 трябва да се тълкуват в смисъл, че употребата на защитено наименование за произход като част от наименованието, с което се продава храна, която не съответства на продуктовата спецификация на това защитено наименование за произход, но в която е добавена съставка, съответстваща на тази спецификация, като „Champagner Sorbet“, не представлява злоупотреба, имитация или позоваване по смисъла на тези разпоредби.

  Всъщност с включването в наименованието на разглежданата храна на наименованието на съставката, регистрирана като ЗНП, е извършена пряка употреба на това ЗНП, за да се утвърди открито вкусово качество, свързано с него, което не представлява нито злоупотреба, нито имитация, нито позоваване.

  (вж. т. 57 и 59; т. 3 от диспозитива)

 5.  Член 118м, параграф 2), буква в) от Регламент № 1234/2007, изменен с Регламент № 491/2009, и член 103, параграф 2, буква в) от Регламент № 1308/2013 трябва да се тълкуват в смисъл, че са приложими както за неверните или въвеждащи в заблуждение указания, които могат да създадат невярна представа за произхода на съответния продукт, така и за неверните и въвеждащи в заблуждение указания, които се отнасят до естеството или до основните свойства на този продукт.

  (вж. т. 64; т. 4 от диспозитива)