18.9.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 309/15


Решение на Съда (девети състав) от 26 юли 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra — Португалия) — Superfoz — Supermercados Lda/Fazenda Pública

(Дело C-519/16) (1)

((Преюдициално запитване - Сближаване на законодателствата - Регламент (ЕО) № 882/2004 - Официален контрол върху фуражите и храните - Финансиране на официалния контрол - Членове 26 и 27 - Общо данъчно облагане - Такси или налози - Такса върху обектите за търговия с храни))

(2017/C 309/20)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Страни в главното производство

Жалбоподател: Superfoz — Supermercados Lda

Ответник: Fazenda Pública

Диспозитив

Членове 26 и 27 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните, изменен с Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г., трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат въвеждането на такса като разглежданата в главното производство само за обектите за търговия на дребно с храни, без приходите от тази такса да служат за финансиране конкретно на официалния контрол, извършван във връзка с тези задължени лица или в тяхна полза.


(1)  ОВ C 6, 9.1.2017 г.