201805250241897582018/C 200/064142016CJC20020180611BG01BGINFO_JUDICIAL201804176611

Дело C-414/16: Решение на Съда (голям състав) от 17 април 2018 г. (преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht — Германия) — Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране — Разлика в третирането, основаваща се на религия или убеждения — Професионални дейности на църкви или други организации, характерът на които е основан на религия или убеждение — Религия или убеждение, съставляващи основно, законосъобразно и оправдано професионално изискване, отчитайки характера на организацията — Понятие — Характер на дейностите и контекста, в който те се упражняват — Член 17 ДФЕС — Членове 10, 21 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз)


C2002018BG610120180417BG00066161

Решение на Съда (голям състав) от 17 април 2018 г. (преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht — Германия) — Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

(Дело C-414/16) ( 1 )

„(Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране — Разлика в третирането, основаваща се на религия или убеждения — Професионални дейности на църкви или други организации, характерът на които е основан на религия или убеждение — Религия или убеждение, съставляващи основно, законосъобразно и оправдано професионално изискване, отчитайки характера на организацията — Понятие — Характер на дейностите и контекста, в който те се упражняват — Член 17 ДФЕС — Членове 10, 21 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз)“

2018/C 200/06Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesarbeitsgericht

Страни в главното производство

Ищец: Vera Egenberger

Ответник: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Диспозитив

1)

Член 4, параграф 2 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите във връзка с членове 9 и 10 от нея, както и с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз трябва да се тълкува в смисъл, че когато църква или друга организация, характерът на която е основан на религия или убеждение, поддържа в подкрепа на акт или решение като това за отхвърлянето на кандидатура за работа в същата църква или организация, че поради характера на разглежданите дейности или контекста, в който те трябва да се упражняват, религията съставлява основно, законосъобразно и оправдано професионално изискване, отчитайки характера на тази църква или организация, подобно твърдение трябва да може при необходимост да бъде предмет на ефективен съдебен контрол, за да се гарантира, че в конкретния случай са изпълнени критериите, посочени в член 4, параграф 2 от тази директива.

2)

Член 4, параграф 2 от Директива 2000/78 трябва да се тълкува в смисъл, че посоченото в него основно, законосъобразно и оправдано професионално изискване се отнася до необходимо изискване, което, отчитайки характера на съответната църква или организация, е обективно продиктувано от характера или условията за упражняване на разглежданата професионална дейност и не може да е свързано със съображения, които са чужди на характера на тази църква или организация или на правото ѝ на автономност. Това изискване трябва да е съобразено с принципа на пропорционалност.

3)

Националната юрисдикция, сезирана със спор между двама частноправни субекта, е длъжна, когато не е възможно да тълкува приложимото националното право по начин, който да е в съответствие с член 4, параграф 2 от Директива 2000/78, да осигури, в рамките на своята компетентност, съдебната защита, която произтича за правните субекти от членове 21 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и да гарантира пълното действие на тези разпоредби, като при необходимост остави без приложение всяка национална разпоредба, която им противоречи.


( 1 ) ОВ C 419, 14.11.2016 г.