23.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 142/4


Решение на Съда (трети състав) от 1 март 2018 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti — Румъния) — Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

(Дело C-297/16) (1)

((Преюдициално запитване - Директива 2006/123/ЕО - Услуги на вътрешния пазар - Национална правна уредба, според която само ветеринарните лекари имат право да продават на дребно и да използват биологични и антипаразитни продукти, както и ветеринарни лекарствени продукти - Свобода на установяване - Изискване капиталът на структурите, които продават на дребно ветеринарни лекарствени продукти, да се притежава изключително от ветеринарни лекари - Закрила на общественото здраве - Пропорционалност))

(2018/C 142/04)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Bucureşti

Страни в главното производство

Жалбоподател: Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)

Ответник: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Диспозитив

1)

Член 15 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която предоставя на ветеринарните лекари изключително право за продажба на дребно и използване на биологични продукти, антипаразитни продукти за специална употреба и ветеринарни лекарствени продукти.

2)

Член 15 от Директива 2006/123 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която изисква дружественият капитал на структурите, които продават на дребно ветеринарни лекарствени продукти, да се притежава изключително от един или повече ветеринарни лекари.


(1)  ОВ C 314, 29.8.2016 г.