19.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 195/5


Решение на Съда (втори състав) от 26 април 2017 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

(Дело C-142/16) (1)

((Неизпълнение на задължения от държава членка - Околна среда - Директива 92/43/ЕИО - Член 6, параграф 3 - Опазване на естествените местообитания - Изграждане на въглищна електроцентрала в Морбург (Германия) - Зони от мрежата „Натура 2000“ по поречието на река Елба нагоре по течението спрямо въглищната електроцентрала - Оценка на въздействието на план или проект върху защитена зона))

(2017/C 195/06)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: C. Hermes и E. Manhaeve)

Ответник: Федерална република Германия (представители: T. Henze и J. Möller, подпомагани от W. Ewer, Rechtsanwalt)

Диспозитив

1)

Като не е направила точна и пълна оценка на въздействието върху околната среда, преди да разреши изграждането на въглищната електроцентрала в Морбург, в близост до Хамбург (Германия), Федерална република Германия не е изпълнила задълженията си по член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

2)

Отхвърля иска в останалата му част.

3)

Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 165, 10.5.2016 г.