18.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 437/7


Решение на Съда (голям състав) от 25 октомври 2017 г. (преюдициално запитване от Sąd Najwyższy — Полша) — производство, образувано по искане на POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o.o., в ликвидация

(Дело C-106/16) (1)

((Преюдициално запитване - Свобода на установяване - Трансгранично преобразуване на дружество - Прехвърляне на седалището по устав без прехвърляне на действителното седалище - Отказ за заличаване от търговския регистър - Национална правна уредба, която изисква за заличаване от търговския регистър прекратяване на дружеството след производство по ликвидация - Приложно поле на свободата на установяване - Ограничение на свободата на установяване - Защита на интересите на кредиторите, на миноритарните съдружници и на работниците и служителите - Борба със злоупотребите))

(2017/C 437/10)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Najwyższy

Страна в главното производство

POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o.o., в ликвидация

Диспозитив

1)

Членове 49 и 54 ДФЕС трябва да се тълкуват в смисъл, че свободата на установяване се прилага за прехвърлянето на седалището по устав на учредено съгласно правото на една държава членка дружество към територията на друга държава членка с цел преобразуването му в съответствие с изискванията на законодателството на тази друга държава членка в дружество под действието на нейното право без преместване на действителното му седалище.

2)

Членове 49 и 54 ДФЕС трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат правна уредба на държава членка, която за прехвърлянето на седалището по устав на учредено съгласно правото на една държава членка дружество към територията на друга държава членка с цел преобразуването му в съответствие с изискванията на нейното законодателство в дружество под действието на нейното право изисква ликвидация на първото дружество.


(1)  ОВ C 211, 13.6.2016 г.