22.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 68/42


Жалба, подадена на 22 декември 2015 г. — EDF Toruń/Европейска агенция по химикали (ECHA)

(Дело T-758/15)

(2016/C 068/53)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: EDF Toruń SA (Торун, Полша) (представител: K. Sienkiewicz, adwokat)

Ответник: Европейска агенция по химикали (ECHA)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение SME(2015)4950 от 3 ноември 2015 г. на Европейската агенция по химикали, както и ДДС-фактура № 10054011 от 3 ноември 2015 г., свързани със събирането на административна такса за невярно посочване на големината на предприятието при подаването на нотификация в регистъра REACH,

ответникът да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.

1.

Първо основание: Препоръка 2003/361/EО на Комисията от 6 май 2003 година относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, стр. 36) няма задължителна сила и следователно трябва да се прилагат националните разпоредби в тази област.

2.

Второ основание: нарушение на разпоредбите на Регламент (ЕО) 340/2008 (1), доколкото Агенцията няма право да налага парични санкции на лицата, които подават нотификации в регистъра REACH.

3.

Трето основание: нарушение на принципа на пропорционалност, доколкото е изискана административна такса в прекомерно висок размер предвид обема на работата по установяването на точната големина на предприятието.

4.

Четвърто основание: превишаване на правомощия, доколкото таксата се събира на основание на Решение № 14/2015 на Управителния съвет на Европейската агенция по химикали, което няма задължителна сила.

5.

Пето основание: нарушение на принципа на равно третиране, доколкото размерът на административната такса се определя в зависимост от големината на предприятието, което я заплаща, въпреки че няма никакви съображения, които да оправдават такъв подход.


(1)  Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията от 16 април 2008 година относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (OB L 107, стр. 6).