7.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 294/77


Жалба, подадена на 25 юни 2015 г. — Windrush Aka/СХВП — Dammers („The Specials“)

(Дело T-336/15)

(2015/C 294/92)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Windrush Aka LLP (Лондон, Обединено кралство) (представители: S. Malynicz, Barrister и S. Britton, Solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Jerry Dammers (Лондон, Обединено кралство)

Данни за производството пред СХВП

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: словна марка на Общността „The Specials“ — марка на Общността № 3 725 082

Производство пред СХВП: производство по отмяна

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на СХВП от 18 март 2015 г. по преписка R 1412/2014-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП да заплати своите съдебните разноски и тези на жалбоподателя.

Изложено основание

Нарушение на член 15, параграф 1 и на член 15, параграф 2 от Регламент № 207/2009.