7.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 410/35


Определение на Общия съд от 14 септември 2016 г. — Syriatel Mobile Telecom/Съвет

(Дело T-705/15) (1)

(2016/C 410/58)

Език на производството: френски

Председателят на седми състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 59, 15.2.2016 г.