13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/39


Решение на Общия съд от 3 октомври 2017 г. — BMB/EUIPO — Ferrero (Съд за захарни изделия)

(Дело T-695/15) (1)

((Право на промишлен дизайн на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ съд за захарни изделия - По-ранна триизмерна международна марка - Форма на стандартен съд, който може да бъде напълнен със захарни изделия - Вероятност от объркване - Приложение на националното право - Член 25, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 6/2002 - Член 62 и член 63, параграф 1 от Регламент № 6/2002))

(2017/C 382/46)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: BMB sp. z o.o. (Гройец, Полша) (представител: K. Czubkowski, avocat)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: S. Hanne)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Ferrero SpA (Алба, Италия) (представител: M. Kefferpütz, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на трети апелативен състав на EUIPO от 8 септември 2015 г. (преписка R 1150/2012-3), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни Ferrero и BMB

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда BMB sp. z o.o. да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 38, 1.2.2016 г.