23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/29


Решение на Общия съд от 6 декември 2016 г. — Tuum/EUIPO — Thun (TUUM)

(Дело T-635/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „TUUM“ - По-ранна национална фигуративна марка „THUN“ - Относително основание за отказ - Липса на вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2017/C 022/39)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Tuum Srl (Сан Джустино, Италия) (представител: B. Saguatti, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: L. Rampini)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Thun SpA (Болцано, Италия) (представители: L. Sergi и G. Muscas, адвокати)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 3 септември 2015 г. (преписка R 2624/2014-1), постановено в производство по възражение със страни Thun и Tuum

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 3 септември 2015 г. (преписка R 2624/2014-1).

2)

Отхвърля възражението.

3)

EUIPO понася направените от нея съдебни разноски и половината от тези на Tuum Srl, както в производството пред Общия съд, така и в това пред апелативния състав.

4)

Thun SpA понася направените от него съдебни разноски и половината от тези на Tuum Srl, както в производството пред Общия съд, така и в това пред апелативния състав.


(1)  ОВ C 16, 18.1.2016 г.