18.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 437/26


Решение на Общия съд от 7 ноември 2017 г. — Frame/EUIPO — Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Дело T-627/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Европейския съюз „BIANCALUNA“ - По-ранна национална фигуративна марка „bianca“ - Процесуална икономия - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Идентичност на стоките - Сходство на знаците - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 2017/1001]))

(2017/C 437/30)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Frame Srl (Сан Джузепе Везувиано, Италия) (представители: E. Montelione, M. Borghese и R. Giordano, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: S. Bonne)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Охтруп, Германия) (представител: P. Lange, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на пети апелативен състав на EUIPO от 7 август 2015 г. (преписка R 2952/2014-5) относно производство по възражение между Bianca-Moden и Frame

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Frame Srl да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 68, 22.2.2016 г.