23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/29


Решение на Общия съд от 29 ноември 2016 г. — Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD)

(Дело T-617/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „eSMOKING WORLD“ - Абсолютни основания за отказ - Описателен характер - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Задължение за мотивиране))

(2017/C 022/38)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Chic Investments sp. z o.o. (Познан, Полша) (представител: K. Jarosiński, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: D. Walicka)

Предмет

Жалба срещу решението на пети апелативен състав на EUIPO от 25 юни 2015 г. (R 3227/2014-5) относно заявка за регистрация на фигуративен знак „eSMOKING WORLD“ като марка на Европейския съюз

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Chic Investments sp. z o.o. да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 16, 18.1.2016 г.