23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/26


Решение на Общия съд от 1 декември 2016 г. — Z/Съд на Европейския съюз

(Дело T-532/15 P) (1)

((Обжалване - Публична служба - Длъжностни лица - Атестационен доклад - Безпристрастност на Съда на публичната служба - Искане за отвод на членовете на съдебния състав - Право на защита - Право на ефективна съдебна защита))

(2017/C 022/33)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Z (Люксембург, Люксембург) (представител: F. Rollinger, avocat)

Друга страна в производството: Съд на Европейския съюз (представители: първоначално A. Placco, впоследствие J. Inghelram и Á. Almendros Manzano)

Предмет

Жалба за отмяна на решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз (втори състав) от 30 юни 2015 г., Z/Съд на Европейския съюз (F-64/13, EU:F:2015:72)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-жа Z да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 16, 18.1.2016 г.