4.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 82/34


Решение на Общия съд от 13 декември 2018 г. — AlzChem/Комисия

(Дело T-284/15) (1)

((Държавни помощи - Химическа промишленост - Решение за продължаване на експлоатацията на предприятие по време на производството по несъстоятелност - Решение, с което се установява, че не е налице държавна помощ - Жалба за отмяна - Лично засягане - Допустимост - Понятие за държавна помощ - Предимство - Критерий за частния кредитор - Отговорност на държавата - Задължение за мотивиране))

(2019/C 82/38)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: AlzChem AG (Тростберг, Германия) (представители: първоначално P. Alexiadis, solicitor, A. Borsos и I. Georgiopoulos, avocats, впоследствие P. Alexiadis, A. Borsos, E. Kazili, P. Oravec и K. Csach, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: G. Conte и L. Armati)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Словашка република (представител: B. Ricziová) и Fortischem a.s. (Новаки, Словакия) (представители: C. Arhold, P. Hodál и M. Staroň, avocats)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на член 2 от Решение (ЕС) 2015/1826 на Комисията от 15 октомври 2014 година относно държавната помощ SA.33797 — (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP), предоставена от Словакия на NCHZ (OВ L 269, 2015 г., стр. 71)

Диспозитив

1)

Отменя член 2 от Решение (ЕС) 2015/1826 на Комисията от 15 октомври 2014 година относно държавната помощ SA.33797 — (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP), предоставена от Словакия на NCHZ.

2)

Осъжда Европейската комисия да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на AlzChem AG.

3)

Словашката република и Fortischem a.s. понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 302, 14.9.2015 г.