201806150821955332018/C 231/232832015TC23120180702BG01BGINFO_JUDICIAL20180508202121

Дело T-283/15: Решение на Общия съд от 8 май 2018 г. — Esso Raffinage/ECHA (REACH — Оценка на досиета — Проверка за съответствие на регистрациите — Проверка на представената информация и последващи действия след оценката на досиетата — Обявяване на несъответствие — Компетентност на Общия съд — Жалба за отмяна — Обжалваем акт — Пряко и лично засягане — Допустимост — Правно основание — Членове 41, 42 и 126 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)


C2312018BG2010120180508BG0023201212

Решение на Общия съд от 8 май 2018 г. — Esso Raffinage/ECHA

(Дело T-283/15) ( 1 )

„(REACH — Оценка на досиета — Проверка за съответствие на регистрациите — Проверка на представената информация и последващи действия след оценката на досиетата — Обявяване на несъответствие — Компетентност на Общия съд — Жалба за отмяна — Обжалваем акт — Пряко и лично засягане — Допустимост — Правно основание — Членове 41, 42 и 126 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)“

2018/C 231/23Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Esso Raffinage (Курбвоа, Франция) (представител: M. Navin-Jones, solicitor)

Ответник: Европейска агенция по химикали (ECHA) (представители: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere и M. Heikkilä)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Федерална република Германия (представител: T. Henze), Френска република (представители: D. Colas и J. Traband) и Кралство Нидерландия (представители: M. de Ree, M. Bulterman и M. Noort)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на писмото на ECHA от 1 април 2015 г., изпратено до френското Министерство на околната среда, устойчивото развитие, транспорта и жилищното настаняване и озаглавено „Обявяване на несъответствие след решение за оценка на досието по Регламент (ЕО) № 1907/2006“

Диспозитив

1)

Отменя писмото на Европейската агенция по химикалите (ECHA) от 1 април 2015 г., изпратено до френското Министерство на околната среда, устойчивото развитие, транспорта и жилищното настаняване и озаглавено „Обявяване на несъответствие след решение за оценка на досието по Регламент (ЕО) № 1907/2006“.

2)

Esso Raffinage и ECHA понасят направените от тях съдебни разноски.

3)

Федерална република Германия, Френската република и Кралство Нидерландия понасят направените от тях съдебни разноски.


( 1 ) ОВ C 320, 28.9.2015 г.