23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/24


Решение на Общия съд от 30 ноември 2016 г. — Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Дело T-217/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство за обявяване на недействителност - Фигуративна марка на Европейския съюз „PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA“ - По-ранно национално търговско наименование „GRAND HOTEL PALLADIUM“ - Относително основание за отказ - Използване в процеса на търговията на знак с по-голямо значение от местното - Член 8, параграф 4 и член 53, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2017/C 022/30)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ибиса, Испания) (представител: J.-B. Devaureix, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: J. Crespo Carrillo)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Residencial Palladium, SL (Ибиса, Испания) (представител: D. Solana Giménez, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на EUIPO от 23 февруари 2015 г. (преписка R 2391/2013-2), свързано с производство за обявяване на недействителност със страни Residencial Palladium и Fiesta Hotels & Resorts

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Fiesta Hotels & Resorts, SL да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 205, 22.6.2015 г.