3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/45


Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Румъния/Комисия

(Дело T-145/15) (1)

((ЕФГЗ и ЕЗФРСР - Мерки, свързани с площта - Разходи, изключени от финансиране - Фиксирани финансови корекции - Член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 - Задължение за мотивиране - Пропорционалност))

(2017/C 104/63)

Език на производството: румънски

Страни

Жалбоподател: Румъния (представители: първоначално R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea и T. Crainic, впоследствие R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea и T. Crainic)

Ответник: Европейска комисия (представители: A. Biolan и G. von Rintelen)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за частична отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/103 на Комисия от 16 януари 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 16, 2015 г., стр. 33)

Диспозитив

1)

Отменя Решение за изпълнение (ЕС) 2015/103 на Комисията от 16 януари 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), в частта, която се отнася до Румъния.

2)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и тези, направени от Румъния.


(1)  ОВ C 178, 1.6.2015 г.