25.1.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 27/78


Жалба, подадена на 17 ноември 2015 г. — ZZ/Парламент

(Дело F-142/15)

(2016/C 027/101)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: A. Tymen. avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението на Парламента да не уважи искането за съдействие, подадено от жалбоподателя, и искането за обезщетение на неимуществените вреди, които жалбоподателят твърди, че е претърпял

Искания на жалбоподателя

Да се отмени мълчаливото решение от 11 април 2015 г., с което се отхвърля искането за съдействие на жалбоподателя от 11 декември 2014 г.;

да се отмени решението от 20 август 2015 г., получено на 24 август 2015 г., с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя от 24 април 2015 г.;

да се осъди ответникът да заплати обезщетение, определено ex aequo et bono в размер на 50 000 EUR за поправяне на неимуществените вреди на жалбоподателя;

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски.