8.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 48/102


Определение на Съда на публичната служба от 17 декември 2015 г. — Morin/Комисия

(Дело F-129/15) (1)

(2016/C 048/121)

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 414, 14.12.2015 г., стр. 44.