3.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 364/31


Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 юли 2016 г. — Opreana/Комисия

(Дело F-67/15) (1)

((Публична служба - Срочно нает служител - Срочно нает служител, заемащ постоянна длъжност - Неподновяване на договор, сключен за определен срок - Състояние на бременност - Акт с неблагоприятни последици - Липса на компетентност на автора на акта с неблагоприятни последици - Право на изслушване - Задължение за полагане на грижа))

(2016/C 364/35)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Luisa Opreana (Арлон, Белгия) (представители: първоначално A. Salerno, avocat, впоследствие A. Salerno и P. Singer, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: G. Berscheid и F. Simonetti)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което срокът на договора на жалбоподателката не се удължава след изтичането му, при положение, че тя била в края на бременността си.

Диспозитив

1)

Отменя решението на Европейската комисия, с което изтеклият на 31 август 2014 г. договор на г-жа Luisa Opreana като срочно нает служител не се подновява.

2)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и съдебните разноски на г-жа Opreana.


(1)  ОВ C 213, 29.6.2015 г., стр. 50.