19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/11


Преюдициално запитване от Varbergs tingsrätt (Швеция), постъпило на 28 август 2015 г. — P/Q

(Дело C-455/15)

(2015/C 346/12)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Varbergs tingsrätt

Страни в главното производство

Ищец: P

Ответник: Q

Преюдициален въпрос

Трябва ли в приложение на член 23, буква а) от Регламент Брюксел II (1) или на друга разпоредба и въпреки член 24 от този регламент Varbergs tingsrätt да откаже да признае решението на първоинстанционния съд на Шилуте от 18 февруари 2015 г. и да продължи висящото пред него производство относно упражняването на родителски права?


(1)  Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ, L 338, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 183).