19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/9


Преюдициално запитване от Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Белгия), постъпило на 30 юли 2015 г. — Наказателно производство срещу  U (*1)

(Дело C-420/15)

(2015/C 346/10)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Страна в главното производство

 U (*1)

Преюдициален въпрос

Противоречат ли членове 2 и 3 от Кралския декрет от 20 юли 2001 г. за регистрацията на превозни средства на членове 18, 20, 45, 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз, поради това че, за да се движат по пътищата в Белгия — макар и само, за да преминат през страната — превозните средства, собственост на лице, което пребивава в държава членка на Европейския съюз, различна от Белгия, и които са регистрирани в тази друга държава членка, трябва да бъдат регистрирани в Белгия, когато лицето пребивава и в Белгия?


(*1)  Информацията е заличена в съответствие с правната рамка относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни.