7.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 294/23


Преюдициално запитване от Kúria (Унгария), постъпило на 3 юни 2015 г. — Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft. и Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Дело C-263/15)

(2015/C 294/28)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Kúria

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft. и Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft.

Ответник: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Преюдициални въпроси

1)

Действат ли жалбоподателите като данъчнозадължени лица при обстоятелствата по делото, предвид факта че тълкуването на член 9, параграф 1 от Директивата за ДДС (1) не изключва от обхвата на понятието „икономическа дейност“ извършваните от търговски дружества дейности, включително когато тези дружества могат да извършват по търговски начин икономическа дейност, която има допълнителен характер?

2)

От значение ли е за квалифицирането на жалбоподателите като данъчнозадължени лица фактът, че те извършват голяма част от инвестициите си с държавни помощи и че в рамките на експлоатацията получават приходи от такса, която има ограничен размер?

3)

При отрицателен отговор на втория въпрос, трябва ли да се счита, че тази „такса“ представлява насрещна престация за предоставяне на услуги и има ли пряка връзка между предоставянето на услуги и заплащането на насрещната престация?

4)

При експлоатацията на изградените с инвестициите обекти извършват ли жалбоподателите доставка на услуги по смисъла на тълкувания член 24 от Директивата за ДДС или тази дейност не може да се счита за доставка на услуги, тъй като представлява изпълнение на предвидени в правни норми задължения?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).