20.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 236/30


Преюдициално запитване от High Court of Ireland (Ирландия), постъпило на 22 май 2015 г. — Minister for Justice and Equality/Francis Lanigan

(Дело C-237/15)

(2015/C 236/40)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Ireland

Страни в главното производство

Вносител на искането:Minister for Justice and Equality

Ответник: Francis Lanigan

Преюдициални въпроси

1)

Какви са последиците от неспазване на сроковете по член 17 от Рамково решение от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (2002/584/ПВР) (1) във връзка с член 15 от посоченото рамково решение?

2)

Поражда ли неспазването на сроковете по член 17 от Рамково решение от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (2002/584/ПВР) права за лицето, което, докато се чака решение относно предаването му, е задържано под стража за период, надхвърлящ тези срокове?


(1)  ОВ L 190, стр. 1.