Съединени дела C‑401/15—C‑403/15

Noémie Depesme и др.

срещу

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

(Преюдициални запитвания,
отправени от Cour administrative (Люксембург)

„Преюдициално запитване — Свободно движение на хора — Права на работниците — Равно третиране — Социални предимства — Финансова помощ за следване на висше образование — Условие за произход — Понятие „дете“ — Дете на съпруга(та) или на регистрирания партньор — Принос за издръжката на това дете“

Резюме — Решение на Съда (втори състав) от 15 декември 2016 г.

 1. Свободно движение на хора—Работници—Равно третиране—Социални предимства—Понятие—Помощ, предоставена за издръжка и за университетско обучение с професионална насоченост—Включване—Лица, ползващи се от принципа на равно третиране—Деца на работника мигрант

  (член 7, параграф 2 от Регламент № 1612/68 на Съвета)

 2. Свободно движение на хора—Работници—Равно третиране—Социални предимства—Лица, ползващи се от принципа на равно третиране—Деца на работника мигрант—Понятие—Деца на съпруга(та) или на регистрирания партньор на посочения работник—Включване

  (член 45 ДФЕС; член 7, параграф 2 от Регламент № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета)

 1.  Вж. текста на решението.

  (вж. т. 38—40)

 2.  Член 45 ДФЕС и член 7, параграф 2 от Регламент № 492/2011 година относно свободното движение на работници в Съюза трябва да се тълкуват в смисъл, че дете на пограничен работник, което може да се ползва непряко от социалните предимства, посочени в последната разпоредба, като финансирането на образование, предоставено от държава членка за децата на работници, упражняващи или упражнявали дейността си в тази държава, означава не само детето, което има родствена връзка с този работник, но и детето на съпруга(та) или на регистрирания партньор на посочения работник, когато този работник осигурява издръжката на това дете.

  Последното изискване произтича от фактическо положение, което трябва да се преценява от администрацията и евентуално от националните съдилища, без да е необходимо те да определят причините за този принос, нито да изчисляват точния му размер.

  Всъщност вече е постановено при тълкуване на член 10 от Регламент № 1612/68 относно свободното движение на работници в Общността, че качеството на член на семейството на издръжка по смисъла на тази разпоредба не предполага право на издръжка. Ако случаят беше такъв, събирането на семейството, което се предвиждаше от тази разпоредба, би зависело от националните законодателства, които са различни в различните държави, което би довело до нееднакво прилагане на правото на Съюза. Така член 10, параграфи 1 и 2 от Регламент № 1612/68 е тълкуван в смисъл, че качеството на член на семейството на издръжка произтича от фактическо положение. Става въпрос за член на семейството, чието подпомагане е осигурено от работника, без да е необходимо да се определят причините за прибягване до това подпомагане и без да се поставя въпросът дали съответният член на семейството може сам да се издържа посредством упражняване на платена трудова дейност. Това тълкуване произтича от принципа, че разпоредбите за свободното движение на работниците, което е една от основите на Съюза, трябва да се тълкуват широко.

  Такова тълкуване впрочем е приложимо и когато става въпрос за приноса на пограничен работник за издръжката на децата на неговия/неговата съпруг(а) или признат партньор.

  Качеството на член на семейството на пограничен работник, който е на издръжка от последния, следователно може да произтича, когато става въпрос за случая на детето на съпруга(та) или на признатия партньор на този работник, от обективни обстоятелства, като наличието на общо жилище, което споделят работникът и студентът.

  (вж. т. 58—60 и 64 и диспозитива)